STANGE ENERGI

Det er menneskene bak som utgjør forskjellen!


Legg igjen en kommentar

Strømmarkedet nå

Fulle vannmagasiner gir fortsatt lave strømpriser

Kombinasjonen av fulle vannmagasiner og fortsatt lavt forbruk har gitt lave strømpriser – særlig gjelder dette Sør- og Østlandet. Høsten er normalt en årstid med mye nedbør, og samtidig er den svenske kjernekraften bedre i rute enn på lang tid. Dette gjør at vi kan gå vinteren i møte med relativt stor ro når det gjelder strømprisene.

Augustprisene i år ble blant de laveste i «manns minne», og september ligger også an til å bli en rimelig måned når det gjelder strømprisen. I de ti siste årene er det kun ett år som har hatt lavere pris i august – det var 2007. Prognosen for september er også svært gunstig, og når det gjelder året under ett ligger 2012 an til å bli det billigste strømåret på de siste ti år! Prisen er omtrent halvert sammenliknet med 2010-prisen.

Likevel må vi innstille oss på at prisen nå vil begynne å krype oppover. Det er nå det norske forbruket begynner å stige for fullt, og da vil prisen nødvendigvis også stige. I øyeblikket ser det ut til at prisen skal opp 8–10 øre. 25-30 øre/kWh er likevel fortsatt en meget lav pris sammenliknet med det vi har sett de seineste årene. Som alltid er strømprisene i stor grad væravhengig. Det betyr at omslag i værtype raskt kan snu dette prisbildet.


Legg igjen en kommentar

Laveste strømpris på 5 år

Strømprisen i Norge var i første kvartal den laveste for perioden på fem år. Det betyr rundt 2000 kroner spart for en vanlig familie. En mild vinter og god magasinfylling har holdt prisene nede. Tendensen ser ut til å fortsette frem mot sommeren.

Gjennomsnittlig systempris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot var i første kvartal 29 øre per kilowattime (kWh), mot 52 øre samme periode i fjor. Medregnet strømselskapenes påslag og moms har en familie med et årsforbruk på 20 000 kWh betalt nærmere 2000 kroner mindre så langt i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Ikke siden 2007 har snittprisen i første kvartal vært lavere.

Mildt og vått
– De lave prisene skyldes at vi har hatt en uvanlig mild vinter med mindre strømforbruk enn vanlig. I tillegg fikk vi svært mye nedbør i fjor som fylte opp magasinene våre. En tredje faktor er nedgangen i europeisk industriproduksjon, som har redusert etterspørselen etter kraft på kontinentet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 48,7 prosent, noe som er svært høyt for årstiden. Medianverdien for tilsvarende tidspunkt i årene 1990-2011 var til sammenlikning 36,3 prosent, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Trenger kabler
– De siste årene har vi vært avhengige av import for å ha nok kraft gjennom vinteren. Nå har vi overskudd og kan eksportere, noe som gir Norge gode inntekter. Dette viser at trenger økt overføringskapasitet mellom Norge og resten av Europa, påpeker Ulseth.

Strømkundene kan uansett glede seg over lave priser helt frem til sommeren, slik prisbildet nå ser ut på Nasdaq OMX Commodities. Fremtidsprisene for andre kvartal ligger i underkant av 29 øre/kWh, noe som er det laveste nivået på fem år sammenliknet med reelle historiske priser.


Legg igjen en kommentar

Kommentarer til innslaget på NRK 29 januar

Innslaget på NRK dreiet seg om en doktoravhandling ved Universitetet for miljø- og biovitenskap som konkluderte med at det ikke er gunstig for kunden å benytte en variabel strømpriskontrakt.
Bakgrunnen for oppgavens konklusjon er at selskapene setter prisen raskere opp enn ned, og dermed vil kunden tape penger på sikt.

Her er noen kommentarer til innslaget!

Vi har et åpent strømmarked, der kunden velger selv. Det er intens konkurranse i det norske strømmarkedet, og norske kunder nyter godt av en sterkere konkurranse her enn i noe annet nordisk land. Kundene velger både produkt og leverandør selv, og kunder med variabel pris får alltid varsel om prisendringer 14 dager i forkant. Det gir også mulighet for å endre produkt eller leverandør dersom kunden ønsker det.
Alternativet kan være en fastpris over en lengre periode eller en avtale som hele tiden følger spotprisutviklingen på kraftbørsen.

Ved valg av strømavtale må kunden selv vurdere hva som passer sin økonomi. Akkurat som mange vurderer om de skal ha fast eller flytende rente på boliglånet, kan man her vurdere sin strømavtale. Kunder kan på en enkel og grei måte skifte til et annet produkt hos sin nåværende leverandør eller finne seg en annen leverandør dersom de ønsker det.

I 2010 byttet 250 000 husstander strømleverandør. Det viser at konkurransen fungerer. Det viktigste er at kunden velger et strømprodukt som passer til hans eller hennes privatøkonomi. De fleste leverandører tilbyr både fast og flytende kraftpris.

Om få år vil alle kunder få installert Smart Strøm (AMS) som vil gi kunden mulighet for enklere avregning samtidig en vil få tilgang til nye produkter. Dette vil også være til kundens fordel ved at konkurransen i markedet vil øke.


Legg igjen en kommentar

Innføring av elsertifikater 01.01.2012

Myndighetene har bestemt at alle strømkunder fra 01.01.2012 skal betale en avgift som skal styrke og støtte utvikling av ny fornybar energi i Norge. Avgiften kalles elsertifikater. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

I 2o12 vil ordningen bety en økning på litt under 1 øre per kilowattime. For en husstand med et forbruk på rundt 20.000 kWh i Stange Energi sitt nettområde betyr avgiften ca 120 kr i 2012. I 2020 vil sertifikatkostnaden være høyere, samtidig som strømprisen forventes å bli lavere.

For ytterligere informasjon om ordningen, se www.nve.no

 


Legg igjen en kommentar

Norsk strøm er Fornybar

VG skriver 14.november at miljøvennlig strøm ikke finnes. Det krever en kommentar. Tilnærmet
all strøm som produseres i Norge kommer fra fornybar vann- og vindkraft. Og
strøm er – uansett kilde – den viktigste energibæreren for å sikre kundene
utslippsfri energibruk. Derfor vil strøm være en avgjørende del av løsningen
for å redusere verdens klimagassutslipp.

Poenget i VG-artikkelen er at alle forbrukere tilknyttet
strømnettet i Norge bruker den samme strømmen. Leverandørene kan med andre ord
ikke si at «vår strøm er mer miljøvennlig enn konkurrentens». Det vi imidlertid
kan si, er at Norge har verdens reneste kraftproduksjon.

I fjor kom 96 prosent av norsk strømproduksjon fra
klimavennlig vann-, vind- og biokraft, ifølge tall fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Grunnet lite tilsig til magasinene og en svært kald
vinter, trengte vi mer kraft enn vi klarte å produsere. Dermed måtte vi totalt
importere 11 prosent av forbruker vårt. Importen er en blanding av det som
produseres i Europa – med andre ord både fossile og fornybare kilder. 85
prosent av det fysiske strømforbruket vårt kom like fullt fra fornybare kilder.

I normalår produserer Norge mer kraft enn vi forbruker. Det
vil si at vi kan eksportere klimavennlig strøm til Europa. De siste ti årene
har Norge netto eksportert over 23 TWh kraft til utlandet, fordi vi har
produsert mer enn vi klarer å bruke hjemme. Det tilsvarer nær en femtedel av en
norsk årsproduksjon. De kommende ti årene skal vi øke produksjonen av
klimavennlig vind- og vannkraft med 10 prosent, gjennom det norsk-svenske
elsertifikatsystemet som trer i kraft neste år.

På sikt kommer elektrisitet til å erstatte bruk av fossil
energi i mange deler av samfunnet og dermed kutte klimautslipp. Norsk strøm vil
bidra til en grønnere hverdag både i Norge og Europa.


Legg igjen en kommentar

Menneskene bak linjerydding

I dag har jeg lyst til å sette litt pris på våre to flinke linjeryddere, Olav Lunda 72 år og Reidar Utheim 70 år. Disse gutta hjelper oss med beskjæring av vegetasjon slik at strømleveransen sikres. Det ryddes ved både høy- og lavspentanlegg. Linjerydding er fysisk hardt arbeid men disse mannfolka tar det som mosjon.  Det blir mange kilometer til fots med rydding i løpet av en uke, så disse gutta fortjener en god klapp på skulderen.